Wyślij nam wiadomość, aby uzyskać więcej informacji o Apsys lub o naszych projektach.

 

Kontakt dla mediów:

Loyalty Solutions Sp. z.o.o Sp.k.
RENATA PYZIO
RENATA.PYZIO@LOYALTY-SOLUTIONS.PL
882 090 908
MARTA BIAŁOWĄS
MARTA.BIALOWAS@LOYALTY-SOLUTIONS.PL
882 184 441

Do pobrania:
PRESS KIT APSYS POLSKA

APSYS POLSKA
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Polska
Tel. : +48 (22) 701 92 00

APSYS FRANCE

28-38 avenue Victor Hugo
75116 Paris
France
Tél. : +33 (0)1 44 05 77 77

Inspektor Ochrony Danych APSYS POLSKA S.A.:

Marcin Soczko
IOD@apsysgroup.pl


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z nami mailowo (podając m.in. swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy złożoną prośbę dotyczącą Apsys Polska.

Administratorem danych osobowych jest Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 – 133), przy Al. Jana Pawła II 22 („ Spółka”). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: IOD@apsysgroup.pl. Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 


 

Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), Aleja Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy w wysokości PLN 8,375,005.00 paid up in full.